Đầu nối nhanh khí nén

Đầu nối nhanh 800SF

Đầu nối nhanh 800SF Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Đầu nối nhanh khí nén 20PF

Đầu nối nhanh 20PF Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Đầu nối nhanh khí nén 30PF

Đầu nối nhanh 30PF Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Đầu nối nhanh khí nén 40PF

Đầu nối nhanh 40PF Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Đầu nối nhanh khí nén 600PF

Đầu nối nhanh 600PF Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Đầu nối nhanh khí nén 800PF

Đầu nối nhanh 800PF Nhãn hiệu: ITD (Singapore)